Bienvenida

Marotes ou mimados / Marotes o mimadosEsta técnica emprégase xeralmente cando o titere ten como tarefa escénica manipular obxectos.
Marote ou Marotte: títeres nos que as mans do boneco foron substituídas polas propias mans do manipulador/a ou manipulador@s.
O máis básico deles cálzase sostendo o pau que soporta a cabeza do boneco coa man esquerda do titiriteiro. O brazo dereito introdúcese na manga do traxe do boneco, sacando a man polo puño, de tal maneira que faga as veces de man do boneco.
Outra variación é que o manipulador introduce o seu brazo e man dereito dentro da cabeza do boneco, inserindo a man nun mecanismo que posibilita que o boneco poida abrir e pechar a boca; o brazo esquerdo do manipulador introdúcese na manga e á súa vez a súa man fará as veces de man do monicreque.
Outra variante sobre esta mesma é que un manipulador controle cabeza e un brazo, e outro o corpo e a outra man.
Tamén poden incorporarse á marioneta mecanismos de control de ollos, tanto de dirección coma de apertura e peche.
(Tomado do dicionario de www.titerenet).

O que en Cuba se chama monicreque mimado e en Arxentina marotte corresponde a unha cabeza soportada por un eixo central e axustada á peza que forma os ombros, igual que os monicreques de vara, pero en lugar de corpo posúe un batón de tea cunha ou dúas aberturas laterais polas que o manipulador saca a súa man enluvada.
Se o eixo que sostén a cabeza se alonga e se suxeita á cintura do operador como a hasta dun abandeirado, poden sacarse mesmo as dúas mans. En xeral a denominación de monicreque mimado pode aplicarse a calquera boneco de figura completa que sexa movido directamente polas mans do monicrequeiro, que nesta variante ten que aparecer á vista do público, como no Bunraku.

(Tomado do libro de Freddy Artiles: "Monicreques: historia, teoría e tradición.)

Esta técnica se emplea generalmente cuando el títere tiene como tarea escénica manipular objetos.
Marote o Marotte: títeres en la que las manos del muñeco han sido sustituidas por las propias manos del manipulador o manipuladores.
El más básico de ellos se calza sosteniendo el palo que soporta la cabeza del muñeco con la mano izquierda del titiritero. El brazo derecho se introduce en la manga del traje del muñeco, sacando la mano por el puño, de tal manera que haga las veces de mano del muñeco.
Otra variación es que el manipulador introduce su brazo y mano derecho dentro de la cabeza del muñeco, insertando la mano en un mecanismo que posibilita que el muñeco pueda abrir y cerrar la boca; el brazo izquierdo del manipulador se introduce en la manga y a su vez su mano hará las veces de mano del títere.
Otra variante sobre esta misma es que un manipulador controle cabeza y un brazo, y otro el cuerpo y la otra mano.
También pueden incorporarse a la marioneta mecanismos de control de ojos, tanto de dirección como de apertura y cierre.
(Tomado del diccionario de www.titerenet).


Lo que en Cuba se llama títere mimado y en Argentina marotte corresponde a una cabeza soportada por un eje central y ajustada a la pieza que forma los hombros, igual que los títeres de varilla, pero en lugar de cuerpo posee un batón de tela con una o dos aberturas laterales por las que el manipulador saca su mano enguantada.
Si el eje que sostiene la cabeza se alarga y se sujeta a la cintura del operador como el asta de un abanderado, pueden sacarse incluso las dos manos. En general la denominación de títere mimado puede aplicarse a cualquier muñeco de figura completa que sea movido directamente por las manos del titiritero, que en esta variante tiene que aparecer a la vista del público, como en el Bunraku.

(Tomado del libro de Freddy Artiles: “Títeres: historia, teoría y tradición".)